• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

Szkolenia brakarskie pracowników w zakresie obowiązujących norm i przepisów

Szkolenie dla brakarzy trwa 3 dni. Obejmuje część dydaktyczną polegającą na przeprowadzeniu prezentacji badań i tym samym interpretacji obowiązującej normy sortowniczej. Przeprowadzeniu dyskusji na temat badań i ich wpływu na konstrukcje z tarcicy litej. Część praktyczna obejmuje klasyfikację tarcicy konstrukcyjnej litej na próbkach wzorcowych oraz ćwiczenia na terenie tartaku. Zakończenie szkolenia uwieńczone jest przeprowadzeniem testu teoretycznego oraz praktycznego polegającego na rozsortowaniu pod względem klasowym wyznaczonej tarcicy.

tagi: szkolenia brakarskie, szkolenie brakarskie, szkolenia dla brakarzy

Co to jest to ZKP drewna i jakie potrzeba spełnić warunki w celu uzyskania certyfikatu CE

Dla konstrukcji z drewna litego wymagany jest system certyfikacji 2+. System ten obejmuje:

• konieczność wykonania przez producenta wstępnych badań typu, które muszą wykazać zgodność z normą PN-EN 14081. Podczas badania typu oznacza się między innymi: sękowatość, skręt włókien, chodniki, wichrowatość, oblinę itp. – przy sortowaniu wizualnym wg normy obowiązującej jeszcze w naszym kraju PN-D 94021:1982.

• opracowanie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), która powinna obejmować prowadzenie inspekcji i badań. System ZKP ma gwarantować niezmienność wykonywanych wyrobów oraz zgodność ich właściwości z deklarowanymi a wszystkie wyniki badań muszą być odpowiednio udokumentowane i archiwizowane przez 10 lat. ZKP podlega stałej kontroli ze strony jednostki notyfikowanej – wstępnej inspekcji oraz późniejszych, okresowych kontroli. Kontrole te odbywać się mają odpowiednio: raz w roku w przypadku sortowania wizualnego.

• Należy wyszkolić uprawnionych klasyfikatorów-brakarzy, jako że w naszym kraju sortownie wytrzymałościowe odbywa się metodami wizualnymi.

• W przypadku zgodności wyników kontroli z wymogami normowymi jednostka notyfikowana wystawia certyfikat, który upoważnia producenta do wystawienia deklaracji zgodności

tagi: zkp drewna, zkp dla drewna, certyfikat CE, szkolenia brakarskie

Oznaczenia klas wytrzymałościowych tarcicy konstrukcyjnej

Drewno do zastosowania konstrukcyjnego –tarcica konstrukcyjna, projektuje się stosując klasy wytrzymałościowe.
Klasy te określone są w normie PN-EN 338 (C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35, C40) gdzie wartość liczbowa określa wytrzymałość na zginanie w N/mm2.
Obecnie ukończono prace nad opracowaniem załącznika krajowego do PN-EN 1912, w którym zawarte zostało przyporządkowanie wizualnych klas sortowniczych klasom wytrzymałościowym- EUROKOD 5

Gatunki drewna Grubość tarcicy, mm KW KS KG
Sosna zwyczajna >= 22 C35 C24 C20
Świerk pospolity C30 C24 C18
Jodła pospolita C22 C18 C14
Modrzew europejski C35 C30 C24

tagi: tarcica konstrukcyjna, klasy wytrzymałościowe dla drewna konstrukcyjnego, drewno konstrukcyjne, tarcica konstrukcyjna

Znakowanie CE drewna

Znakowanie CE wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych. Znakowanie CE umożliwia handel towarów w krajach unijnych (także Polsce) bez konieczności przechodzenia przez kosztowne procedury certyfikacji w każdym kraju oddzielnie.

Do niedawna tarcicę konstrukcyjną można było w naszym kraju znakować tylko znakiem B. Na dzień dzisiejszy, każdy producent, który ma prawo do znakowania swoich produktów znakiem CE gwarantuje potwierdzone przez niezależny organ (jednostka akredytowana), spełnienie norm unijnych w zakresie wprowadzanego na rynki unii europejskiej (w tym Polski) produktu jakim jest tarcica konstrukcyjna.

tagi: znakowanie CE tarcicy konstrykcyjnej, drewno konstrukcyjne, znak CE dla drewna, znak CE drewno, znak CE drewna

Opracowanie, wdrożenie oraz przygotowanie do certyfikacji ZKP drewna polegające na:

a) Wstępnej ocenie zakładu pod względem produkcyjnym i posiadanej dokumentacji
b) Opracowaniu / zaktualizowaniu dokumentacji systemowej (Księga, Procedury,Formularze do badań biężących)
c) Opracowaniu / zaktualizowaniu Deklaracji zgodności na produkowany asortyment wraz z opracowaniem obowiązującego oznakowania tarcicy konstrukcyjnej
e) Obecności naszej firmy podczas certyfikacji przez jednostkę akredytowaną

tagi: ZKP drewna, certyfikacja ZKP drewna, certyfikacja drewna konstrukcyjnego, deklaracje zgodności tarcicy konstrukcyjnej

LISTA BADAŃ

 • podłoża
 • podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego